علی باقری معین

مهندس کامپیوتر ، مربی فعال مجمع

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و وردپرس – ادوب ها – آفیس
ویژگی ها: وقت شناس

موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

دانشگاه و رشته کارشناسی: شریف کامپیوتر
دانشگاه و رشته کارشناسی ارشد: شریف کامپیوتر
دانشگاه و رشته دکتری: شریف کامپیوتر

وضعیت تاهل:

علی باقری معین

مهندس کامپیوتر ، مربی فعال مجمع

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و وردپرس – ادوب ها – آفیس
ویژگی ها: وقت شناس

موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

دانشگاه و رشته کارشناسی: شریف کامپیوتر
دانشگاه و رشته کارشناسی ارشد: شریف کامپیوتر
دانشگاه و رشته دکتری: شریف کامپیوتر

وضعیت تاهل: