علی عرشیا عباسی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم:موعود
دانشگاه و رشته: 

محمد امین عرباین

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم: موعود
دانشگاه و رشته: 

رضا زارع

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول:

مدرسه دوره دوم: دبیرستان نمونه دولتی امام رضا
دانشگاه و رشته: 

علی نیکوفام

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم:موعود 
دانشگاه و رشته: 

متین حسینی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول:

مدرسه دوره دوم:دبیرستان مفید نیایش 
دانشگاه و رشته:

علی پناهی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم:موعود
دانشگاه و رشته:

امیر محمد سلگی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم: دبیرستان نمونه دولتی امام رضا
دانشگاه و رشته:

سید امید شاهورانی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم: دبیرستان نمونه دولتی امام رضا 

دانشگاه و رشته: 

علیرضا زینی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم: دبیرستان نمونه دولتی امام رضا
دانشگاه و رشته: 

علی آزادگانی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم:دبیرستان غیر دولتی موعود
دانشگاه و رشته: 

مهدی توکلی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: 

مدرسه دوره دوم: موعود
دانشگاه و رشته: