حسام آزمون

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

رضا فشار نژاد

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امیر حسین اله یار پور

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد مهدی بادامی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

علی باقری معین

 

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و وردپرس – ادوب ها – آفیس
ویژگی ها: وقت شناس

موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد رضا بیات

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

علی تقی زاده

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

نوید جعفری

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد امین جوانمرد

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد حسین حاجی اسفندیاری

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

مهدی حسن زاده

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

سید مهدی حسینی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

حمیدرضا حسینی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

نوروالله حیدر پور

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امیر محمد دولت ابادی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

مهدی زاکری

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد سینا رسولی کهکی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

علی زراعتکار

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

شایان ساده سپهر

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها:
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

علی سرمد

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

مهدی سلمان

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

ایمان سورانی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

سید مبین سید شریتی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد حسین شهریاری

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

احسان صمدی خوشخو

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

متین صمدی خوشخو

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

اسماعیل علیمیرزایی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

حسین غیاثوند

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد حسین فرجی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها:
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

سید علیرضا قنبری

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امیر مهدی گلستانی

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امیر حسین متاجی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

حمید رضا محمدیٍ

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

کسری مظفری

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

عرفان معروفی

طراح سایت ، عضو فعال مجم

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری:

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

محمد ناصر مه آبادی پور

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

فرهاد میرزایی ثانی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

پارسا ناصری

مهارت ها:
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

مصطفی نیرو بخش

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امیر مهدی یاری

مهارت ها: 
ویژگی ها: 

موفقیت ها: 
سوابق کاری: 

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود

 

امین محمد یوسفی

مهارت ها: 
ویژگی ها:

موفقیت ها: 
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

مدرسه دوره اول: باهنر
مدرسه دوره دوم: موعود