علی باقری معین

طراح سایت مجمع ، سرمربی فعال مجمع

مسئولیت فعلی: طراحی سایت مجمع

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و وردپرس – ادوب ها – آفیس
ویژگی ها: وقت شناس

موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

آخرین تحصیلات: شریف دکتری کامپیوتر

وضعیت تاهل:

یک جمله درباره مجمع: مکانی برای درخشش استعداد های برتر

علی باقری معین

طراح سایت مجمع ، سرمربی فعال مجمع

مسئولیت فعلی: طراحی سایت مجمع

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و وردپرس – ادوب ها – آفیس
ویژگی ها: وقت شناس

موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج
سوابق کاری: مدیریت مجموعه زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا و طراح سایت های ملی

آخرین تحصیلات: شریف دکتری کامپیوتر

وضعیت تاهل:

یک جمله درباره مجمع: مکانی برای درخشش استعداد های برتر