استمرار طرح اکرام ایتام

گروه جهادی المهدی عجل الله فرجه ماهیانه مبلغ 880 هزار تومان در طرح اکرام ایتام برای 8 نفر واریز مینماید.


گروه جهادی المهدی عجل الله فرجه ماهیانه مبلغ 880 هزار تومان در طرح اکرام ایتام برای 8 نفر واریز مینماید.

شما نیز میتوانید با واریز کمک های نقدی خود به حساب گروه جهادی المهدی عجل الله فرجه در این امر خیر شرکت فرمایید.

6273

8170

1011

5339

به نام گروه جهادی المهدی عجل الله فرجه

لطفا پس از واریز رسید و نیت خود را به شماره 09122756520 ارسال نمایید.